ทุนวิจัย

รายละเอียด

การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของคุณธรรม 12 ประการ ตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์นฤมล ช่องชนิล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
30 พ.ค. 2554
ไม่ระบุ
เรื่อง การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของคุณธรรม 12 ประการ ตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อมีนาคม 2559
ปี
2554