ทุนวิจัย

รายละเอียด

พฤติกรรมการสอนกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือและพฤติกรรมการเรียนกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อการรู้คิดเชิงอภิปัญญาของนักศึกษาจิตวิทยาระดับปริญญาตรี
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
30 ม.ค. 2562
ไม่มี
ไม่ระบุ