คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยส่วนบุคคล กับเหตุผลของการลาออกจากงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการสิ่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คุณจุฑามาศ คำจริง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณมณีรัตน์ คำแสน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings of HMA's 40th Anniversary National and International Conference มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2563 หน้า 91 - 107
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ