ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์รุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คุณสุนทร ช่องชนิล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
07 ก.ค. 2555
มี
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2556)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2555