ทุนวิจัย

รายละเอียด

เปรียบเทียบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาในอาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ดร.สลักจิต นพคุณ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
19 พ.ค. 2554
มี
เรื่อง เปรียบเทียบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาในอาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 6 มกราคม 2557
ปี
2554