ทุนวิจัย

รายละเอียด

สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
21 ก.พ. 2562
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 103 - 112
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
ปี
2562