คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณณนิตา พิศเพลิน (ผู้เขียนหลัก)
คณะบุคลากร
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 25 - 37
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ