ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลิตภาพของพนักงานที่ทำงานที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 ธ.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ