คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
ดร.นัยนา จันจิระสกุล (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะจิตวิทยา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศรีสมร สินทับ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ