คลังบทความ

รายละเอียด

Cross-cultural differences in personality, motivation and cognition in Asian vs. Western societies

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
Gregory J. Boyle (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
Mark Bahr (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Jonathan V. Macayan (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Peter M. Bentler (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Personality and Individual Differences Volume 159, 1 June 2020
2563
01 มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
เมษายน
2566