คลังบทความ

รายละเอียด

บทความวิชาการ
-
คณะจิตวิทยา
ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 110 - 117
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ