ทุนวิจัย

รายละเอียด

การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไทย
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ธนากร ทองประยูร (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
04 ส.ค. 2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ