คลังบทความ

รายละเอียด

การปรึกษารายบุคคลในภาวะวิกฤต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 1 - 11
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ