คลังบทความ

รายละเอียด

พลังแห่งการให้อภัย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพุทธจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 หน้า 397-405
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ