ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อาจารย์นฤมล ช่องชนิล (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.สลักจิต นพคุณ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
09 ต.ค. 2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ