คลังบทความ

รายละเอียด

รุ่นของคน ความพึงพอใจในงานกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คุณพงศ์ชนก ไชยนุรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 หน้า 12 - 24
2564
01 เม.ย. 2564
30 มิ.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ