คลังบทความ

รายละเอียด

ความโกรธและแนวทางการจัดการความโกรธในวัยรุ่น

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์ชนิตา แดงอุดม (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 1 - 15
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ