ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลของการลาออกจากงานของพนักงาน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการสิ่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คุณจุฑามาศ คำจริง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณมณีรัตน์ คำแสน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
21 พ.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ