คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์วิจิตร สมบัติวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ดิเรก คำอุปละ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2563 หน้า 93 - 103
2563
01 ก.ค. 2563
30 ก.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ