ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ประธานโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.ภคกนก รัตนวราภรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เซอร์ชานแนต กาญจนทรางกูร (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 ส.ค. 2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ