คณะจิตวิทยา


อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ ( Jiraporn Pochakaparipan )
jiraporn@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

11 ต.ค. 2547
19 ปี 9 เดือน 3 วัน