คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณศิครินทร์ โกสัลล์วัฒนา (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 33 - 42
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ