คลังบทความ

รายละเอียด

อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสมฤดี บรรยงคิด (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
เซอร์โรสวิภา เลค (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 269 - 275
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ