คลังบทความ

รายละเอียด

สมรรถนะหลักและปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสุพรรณี สกุลคช (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 118 - 124
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ