คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์นฤมล ช่องชนิล (ผู้เขียนหลัก)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.สลักจิต นพคุณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ