คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ประทีป จินงี่ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ประณต เค้าฉิม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ทัศนา ทองภักดี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ