ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
04 ก.ค. 2562
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 1 - 13
ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
ปี
2564

ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 212 - 223
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
ปี
2564