ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
04 ก.ค. 2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ