คลังบทความ

รายละเอียด

จิตวิทยาคลินิก: มาตรฐานงาน ความสามารถและเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารจิตเวชวิทยาสาร (วารสารสวนปรุง) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 75 - 91
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ