ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของผู้ที่ทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
ดร.สมชาย เตียวกุล (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์สุรเดช ประยูรศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ