คณะจิตวิทยา


รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ( Duangduen Satraphat )
duangduen@slc.ac.th


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์
1.
บทความวิชาการ
2566

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 พ.ย. 2550
16 ปี 1 เดือน 4 วัน