คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณรุ่งรัตน์ อัครปรีดี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560 หน้า 301 - 307
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ