คลังบทความ

รายละเอียด

ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณชื่นกมล สังสุทธิพงศ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 198 - 210
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ