ทุนวิจัย

รายละเอียด

การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณรุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
อาจารย์ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณวริทธ์นันท์ ช่วยพิทักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
11 ต.ค. 2553
มี
ไม่ระบุ