ทุนวิจัย

รายละเอียด

การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คุณรุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร
อาจารย์ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณวริทธ์นันท์ ช่วยพิทักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
11 ต.ค. 2553
มี
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2553