ทุนวิจัย

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตการทำงานของชายรักชายในองค์การเอกชน [Homosexual male's Quality of Working Life in Private Organization]
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
10 ต.ค. 2559
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ปี 2562 หน้า 138 – 167
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ปี
2562