ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยทางการเรียนและทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีที่ 1 ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Learning and Psychological Factors related on Grade Point Average of The First Year Bachelor Degree Student of Saint Louis College]
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
เซอร์โรส วิภา เลค (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
เซอร์อังตวน ศิวะบวร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
24 มี.ค. 2552
ไม่มี
ไม่ระบุ