คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณเอมมิกา วชิระวินท์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะจิตวิทยา
ดร.ดวงใจ สีเขียว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 182 - 197
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ