ทุนวิจัย

รายละเอียด

Cross-cultural research in learning strategies and influence of peers on learning behaviors and academic performance among German, Thai, and sojourner students at the tertiary level of education (Phase 1: Research design)
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
Prof. Dr. Klaus Boehnke (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
Prof. Dr. Petra Lietz (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2549
ไม่มี
ไม่ระบุ