ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
23 พ.ย. 2554
มี
เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ Proceeding การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ปี
2554

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
ตีพิมพ์ที่
นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ปี
2554

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 29 สิงหาคม 2557
ปี
2554