ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
มี
23 พ.ย. 2554
มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2555

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ Proceeding การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ปี
2554

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
ตีพิมพ์ที่
นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ปี
2554

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 29 สิงหาคม 2557
ปี
2554