คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของคิเนซิโอเทปต่อการกระโดดสูงและประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าในนักกีฬาแบดมินตันที่มีภาวะข้อเท้าเเพลงเรื้อรัง : การศึกษานำร่อง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ทศพร สุดใจ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
คุณพภิสรา ใยบัว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณดวงใจ ชนะผล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 157 - 167
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
สร้างคุณภาพชีวิต

View
เมษายน
2566