ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อความสามารถในการทรงตัวและความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี [An effect of square-stepping exercise on balance abilities and balance confident in elderly population at Pathumthani Social Welfare Development center for older persons]
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
16 ส.ค. 2560
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 หน้า14 - 21
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562