คลังบทความ

รายละเอียด

A Comparison of Home-Based Exercise Programs with and without Self-Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis in Community

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศศิธร แสงเรืองรอบ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
J Med Assoc Thai Vol. 97 Suppl. 7 2014: S95 - S100
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ