คลังบทความ

รายละเอียด

งานวิจัยกายภาพบำบัดในศูนย์แพทย์ชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
เป็นรูปเล่มเสนอ สปสช. สิงหาคม 2553
2553
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ