ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเขตสาทร
อาจารย์สุวรรณา เอื้อจารุพร (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์อุษา ครุครรชิต (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
30 พ.ค. 2554
มี
เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเขตสาทร
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 6 มกราคม 2557
ปี
2554

เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเขตสาทร
ตีพิมพ์ที่
Poster Presentation The Asian Physical Therapy Research Symposium Faculty of Physical Therapy, 6 - 7 September 2012
ปี
2554