คลังบทความ

รายละเอียด

สุขภาวะทางจิตวิญญาณนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
คุณราตรี ภัทรจิตรา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอลิษา ปันดีกา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณนภัสร์นันท์ ปามุทา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ