คลังบทความ

รายละเอียด

ผลกระทบของภาวะอ้วนต่อระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 หน้า 10-16
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ