ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะอ้วน
ผศ.สรายุธ มงคล (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์วลีรัตน์ สันสี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
10 เม.ย. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559 หน้า 370 - 376
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559

ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 หน้า 1485 - 1492
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559