คลังบทความ

รายละเอียด

Pouzolzia indica Methanolic Extract Fraction 2 and Providone - Iodine Induced Changes in the Cyst of Acanthamoeba spp : Light and Electron Microscopic Studies

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Jantima Roongruangchai (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
Tanawan Kummalue (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Kosol Roongruangchai (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Journal of The Medical Association of Thailand Volume 92 No. 11 November 2009
2552
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ