คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ของการประเมินการทรงตัวด้วยนินเท็นโดวีร่วมกับวีบาลานซ์บอร์ด กับการทดสอบการยืนบนขาข้างเดียว

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ขนิษฐา วงค์ลังกา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์เดียนา วิเชียรสราง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ธนัฎฐา ศรัญยานุรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์อัลซ๊ะห์ แอลมาบรู๊ก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556 หน้า 59-65
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ