คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใส่แผ่นรองรองเท้าแบบตัดเฉพาะบุคคลต่อการทรงตัวของผู้ที่มี Flexible flat feet (กรณีศึกษานำร่อง)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ชไมพร แสงนนท์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
คุณปริญญาภรณ์ กิ่งไทยสงค์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณวรรณา ฝังเงิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุจิตรา หิรัญสถิต (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 66 - 73
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ