คลังบทความ

รายละเอียด

Effect of pursed-lip breathing and forward trunk lean positions on regional chest wall volume and ventilatory pattern in older adults

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ณัฐศุภา อุบลเหนือ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.อนงค์ ตันติสุวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Medicine, Volume 101, Issue 4, January 28, 2022 หน้า 1 - 8
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ